آخرین اخبار و رویدادها

اهدا گواهی عضویت شرکت هتکو

اهدا گواهی عضویت شرکت هتکودومین باشگاه تندرستی در شرکت هتکو تاسیس می شود در دیدار با جناب مهندس معنوی مدیر…

ثبت نام رویداد ها

شرکت های عضو انجمن

درباره انجمن
انجمن ورزش شرکت‌های جمهوری اسلامی ایران IACS عضو فدراسیون جهانی ورزش شرکت‌ها WFCS، موسسه ای است غیر دولتی و داوطلبانه، متشکل از ‌شرکت های عضو تا با همکاری فدراسیون ورزش کارگری و سایر فدراسیون ها و نهادها، برای توسعه فعالیت های ورزشی و سبک زندگی فعال در حوزه های کارفرمایی و سرمایه انسانی شرکت ها اقدام کند.

فهرست